დამხმარე მასალები და რესურსები

                                                 NaCI-ის კრისტალის სტრუქტურა
                                                        S,   P ,   d  და   f  ელემენტები
                                        პერიოდული სისტემის საინტერესო ვარიანტი

                                  მავა და ტუტე გარემო(უნივერსალური ინდიკატორი)
                                                       აზოტის მონოოქსიდის აღნაგობა
                                                      ქიმიის  მიმართულებები
                                                   ქიმიის გამოყენების სფეროები
                                      ჯგუფების მიხედვით ვალენტობის მნიშვნელობები
                                                         კვანტური რიცხვები                                         სასწავლო რესურსები: ვიდეო ცდები ქიმიაში
                                                                       1. ფუძეები

ა.


                                       ბ.

გ.
                                       
No comments:

Post a Comment