ნორჩ აღმომჩენთა კლუბის სამუშაო გეგმა

                             ნორჩ აღმომჩენთა კლუბის სამუშაო გეგმა


             აქტივობები
   შემსრულებელი
შესრულების დრო
შენიშვნა
1
კლუბის ჩამოყალიბება
ქიმიის  მასწავლებელი:
ნანა ფალიაშვილი და VIII-XI  კლასები
2.10.2013 წ.

2
სამუშაო გეგმის შედგენა
ნანა ფალიაშვილი და ნ.ა. კლუბის წევრები
2.10.2013 წ.

3
მორიგეობის განრიგი (მორიგე ლაბორანტი)
კლუბის წევრები
----------

4
მუშაობის დღეების დადგენა
კლუბის წევრები
ყოველი მეორე კვირის პარასკევი დღე

5

ქიმიის ლაბორატორიის გაცნობა შესწავლა  ქიმიური ჭურჭლის და რეაქტივების დანიშნულებისა და კლასიფიკაციის მიხედვით
ქიმიის მასწავლებელი და კლუბის წევრები
4.10.13 წ.

6

უსაფრთხოების წესების
 გაცნობა /დასწავლა
ქიმიის მასწავლებელი და კლუბის წევრები
18.10.13 წ.

7
შესასრულებელ დავალებათა ჩამონათვალი:
1.      ნარევები, ნარევთა დაყოფის ხერხები;
2.      ბუნებრივი და ქიმიური ინდიკატორები: კომბოსტოს წვენი; ლაკმუსი(ვარდისფერი, იისფერი); ფენოლფტალეინი, მეთილნარინჯი;
3.      მჟავების, ტუტეების და სხვადასხვა საკვები პრო- დუქტის ინდიკატორული თვისებების შემოწმება;
4.      მეტალები და არამეტალები; მათი ფიზიკური და ქიმიური თვისებები;
5.      მოლეკულა; ატომი; იონი.

6.      აღმომჩენი რეაქციები: არსის გააზრება სხვადასხვა  მეტალთა იონების თვისებითი რეაქციები:
ა.  ვერცხლის კატიონების თვისებითი რეაქციები:

2AgNO3 + 2NaOH = Ag2O↓ + 2NaNO3 + H2O
AgNO3 + NaCl = AgCl↓ + NaNO3
AgNO3 + KI = AgI↓ + KNO3
 ბ. თვისებითი რეაქციები ტყვიის კატიონებზე:

Pb(NO3)2 + 2KI = PbI2↓ + 2KNO3
Pb2+ + SO = PbSO4 გ. თვისებითი რეაქციები ბარიუმის კატიონზე:

BaCl2 + H2SO4 =BaSO4 + 2HCI

  დ. თვისებითი რეაქციები რკინა(II, III )-ის კატიონებზე:

Fe+2 + 2OH- = Fe(OH)2   

Fe+3 + 3OH  = Fe(OH)3   
 ე. თვისებითი რეაქციები სპილენძის კატიონზე:

CuCI2  + 2NaOH =  Cu(OH)2    +
 2 NaCI

ნანა ფალიაშვილი
კლუბის წევრები
პრაქტიკული სამუშაო

თეორიული მასალის დამუშავება;

თეორიული მასალის დამუშავება/დასწავლა


თეორიული მასალის დასწავლა/დამუშავება II სემესტრი18.10.13 წ.

25.10.13 წ.


01.11.13 წ.15.11.13 წ.29.11.13 წ.


06.12.13 წ.13.12.13 წ.20.12.13 წ.


 2014 წ.

 კლუბის სხვა აქტივობები:

1.      კვლევითი პროექტი ქიმიაში: „კვლევები მოს- წავლეთა მონაწილეობით“
თემა:  „ფლუორესცენციური საღებარების სინთეზი“
2.      საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა პიკნიკი სკოლაში: საინტერესო და სახალისო ცდები ქიმიაში


1. კახიძე გიორგი;
2. ქობულაძე გურანდა;
3. თუმანიშვილი გიორგი;
4. სუხიშვილი გიორგი;
5. ივანიშვილი სოფო
6. ბაიდარაშვილი გიორგი

ნორჩ აღმომჩენთა კლუბის წევრები
დეკემბერი-მარტი

No comments:

Post a Comment