შეფასების რუბრიკები

                                                        საშინაო    დავალება

                1-4
           5-6
         7-8
    9-10
ფაქტობრივი მასალის ცოდნა
ფლობს მასალას და არაორგანიზებულად წარმოადგენს
ნაწილობრივ ფლობს მასალას და არასრულყო ფილად წარმოად გენს საკითხს
ძირითადად ფლობს მასა-ლას და ადექ- ვატურად იყე- ნებს ტერმინ- ებს, საკითხს წარმოადგენს სრულყოფილად
ფლობს მასალას, ყოველთვის ადექვატუ რად იყენ- ებს ფაქტობ რივ  ცოდ- ნას და საკ- ითხს  წარ- მოადგენს სრულყოფი ლად
თეორიული მასალის გამოყენება
ფაქტიურად ვერ იყენებს თეორიულ მასალას
ნაწილობრივ იყე- ნებს თეორიულ მა- სალას
ძირითადად იყენებს თეორიულ მასალას
ყოველთვის იყენებს თეორიულ მასალას
ინფორმაციის მოძიება და ორგანიზება
ვერ ახერხებს იფორმა- ციის მოძიებას
მოძიებული  ინ-ფორმაცია მწირია და არაორგანიზე- ბულია
მოძიებული მასა ლა  ძირითადად სრულყოფილია, მაგრამ  ნაკლე- ბად  ორგანიზე- ბული
მოძიებული მასალა სრულყოფილია,  მრა- ვალფეროვანი და ორ- განიზებულად არის წარმოდგენილი
დაცულია პერიოდულო
ბა
თითქმის არასრულებს საშინაო დავალებას
ასრულებს ხშირად
თითქმის ყოველ თვის ასრულებს
სისტემატიურად ასრუ ლებს
მიღწეულია შედეგი, მიზა ნი
ვერ აღწევს შედეგს
იშვიათად აღწევს შედეგს
ძირითადად აღწევს შედეგს
ყოველთვის აღწევს შედეგს
                                                                   დისკუსია

       1-4
         5-6
        7-8
      9-10
დისკუსიის წესების დაცვა
არ იცავს დისკუ სიის  წარმარ- თვის  წესებს
ნაწილობრივ იცავს  დისკუ- სიის წარმარ- თვის წესებს
ძირითადად იცავს დისკუსი- ის წარმართვის წესებს
ყოველთვის იცავს დისკუსი- ის წარმართვის წესებს
ჩართულობა
არ არის ჩართუ- ლი
ნაწილობრივ არის ჩართული
ძირითადად არის ჩართული
ყოველთვის აქტიურად არის ჩართული
არგუმენტირება
მსჯელობა არა- არგუმენტირე- ბულია
მსჯელობა ნაწილობრივაა გამყარებული არგუმენტებით
ძირითადად არგუმენტირე ბულია, მაგრამ არადამაჯერე ბელია
მსჯელობა დამაჯერებელია და  გამყარებუ ლია შესაბამი- სი არგუმენტე- ბით
ტერმინოლოგიისა და სალიტერატუ- რო ენის ფლობა
მეტყველებს გაურკვევლად
მეტყველებს დამაკმაყოფილე
ბლად,მაგრამ ვერ ფლობს შესაბამის ტერ- მინოლოგიას
მეტყველებს გამართულად, ნაწილობრივ ფლობს ტერმი ნოლოგიას
საუბრობს სალი ტერატურო ენით,იყენებს შე
საბამის ტერმი- ნოლოგიას
დროის ლიმიტის დაცვა
ვერ   იცავს დროის   ლი-
მიტს
ნაწილობრივ ახერხებს დრო- ის ლიმიტის დაცვას
ძირითადად იცავს დროის ლიმიტს
იცავს რეგლამენტს

                                                             პრეზენტაცია


          1-4
         5-6
          7-8
         9-10
ვიზუალური ნაწილი
არაადექვატური და არაეფექტუ- რია
მასალა ნაკლე- ბად შეესაბამება თემას
ეფექტურია, მაგ- რამ არასრულყო- ფილი ან პირიქით
ზუსტად შეესაბამება ტემას,მრავალფეროვანია ახდენს დადებით ეფექტს აუდიტორიაზე
ორიგინალობა, შემოქმედებითობა
წარმოდგენილი მასალა უშინაარ სოა
წარმოდგენილი მასალა მწირია,
ტრაფარეტულია
შემოქმედებითია, მაგრამ მასალა არასრულყოფილია
მასალა სრულყოფილია და წარმოდგენილია ორიგინალურად
სათქმელის ნათ- ლად და  გასაგე- ბად გადმოცემა
სათქმელი  ბუნ- დოვანია
სათქმელს გად- მოსცემს გასაგე- ბად, მაგრამ არა თანმიმდევრულად
სათქმელს გად- მოსცემს გასაგე- ბად, თანმიმდევ- რულად მაგრამ არალოგიკურად
საკითხს აშუქებს ამომ- წურავად და ასაბუთებს ლოგიკურად
აუდიტორიასთან კონტაქტი
საუბრობს გაურ კვევლად,არ რეა
გირებს  აუდი- ტორიის  რეაქ-ციაზე
ცდილობს აუდი ტორიის ყურად ღების მიპყრო- ბას, მაგრამ ძირი თადად ვერ ახერხებს
გრძნობს აუდიტო- რიას და ძირითა- დად ამყარებს კონ- ტაქტს
ფლობს აუდიტორიას, ადექვატურად რეაგირ-
ებს  აუდიტორიის რეაქ- ციაზე, წარმატებით იყენებს არავერბალური კომუნიკაციის საშუალებ ებს.
კითხვებზე ადექ-ვატური პასუხე- ბის გაცემა
ვერ პასუხობს შეკითხვებს
პასუხი არ არის სრულყოფილი
ძირითადად პასუ- ხობს კითხვებს
ყველა შეკითხვას პასუ- ხობს ამომწურავად
დროის ლიმიტის დაცვა
ვერ იცავს დრო- ის ლიმიტს
ნაწილობრივ ახერხებს დრო- ის ლიმიტის დაცვას
ძირითადად იცავს დროის ლიმიტს
იცავს რეგლამენტს

No comments:

Post a Comment